MARS

Palmesøndagens tekst er frå Matt 26,6-13:

6 Medan Jesus var i Betania, heime hos Simon den spedalske,  7 kom det ei kvinne bort til han med ei alabastkrukke med dyr salve. Den helte ho ut over hovudet hans medan han låg til bords.  8 Då læresveinane såg det, vart dei arge og sa: «Kva skal slik sløsing tena til?  9 Denne salven kunne vore seld for mange pengar som kunne gjevast til dei fattige.» 10 Men Jesus merka det og sa til dei: «Kvifor plagar de henne? Ho har gjort ei god gjerning mot meg. 11 Dei fattige har de alltid hos dykk, men meg har de ikkje alltid. 12 Då ho slo denne salven ut over kroppen min, salva ho meg til gravferda mi. 13 Sanneleg, eg seier dykk: Overalt i verda der dette evangeliet blir forkynt, skal det ho gjorde, bli fortalt til minne om henne.»

Jesus hadde lenge førebudd læresveinane sine på at han skulle gjevast over i hendene på leiarane i folket. Det kvinna gjorde med Jesus vart som ei oppfylling og stadfesting av at Jesus sanneleg var den Messias som jødane venta, for Messias tyder ‘den salva’. Jesus var no klar til gravferda si. Han var klar til å fullføra si frelsegjerning. Denne gravferda, at Jesus vart krossfest for oss menneske, er høgdepunktet og sentrum i Bibelen si historie: det gamle testamentet (GT) ser fram til det. Evangelia i det nye testamentet (NT) fortel om det, og breva i NT ser tilbake på det. Heile den kristne trua har Jesu død og oppstode som sentrum.

Kva er det då som skjer i denne gravferda? Denne krossfestinga? Jesus oppfyller skriftene i GT. Og desse skriftene seier mellom anna: «4 Sanneleg, våre sjukdommar tok han, vår smerte bar han. Vi tenkte: han er ramma, slegen av Gud og plaga. 5 Men han vart såra for våre brot, knust for våre synder. Straffa låg på han, vi fekk fred, ved hans sår vart vi lækte». Dette er det me kallar for frelse.

Bibelen lærer at den som trur på Jesus har evig liv (Joh 3,36). For alle som er døypte til Messias Jesus har vorte døypte til hans død og fått lovnad om at slik Jesus vart oppreist frå dei døde, skal vi òg vandra i eit nytt liv (Rom 6,4). Men den som ikkje trur skal dømmast av Gud, og alle menneske er skuldige for Gud.

Så er dette den trøyst og det naudropet Jesus forkynner for oss i dag: «24 Sanneleg, sanneleg, eg seier dykk: Den som høyrer mitt ord og trur på han som har sendt meg, har evig liv og kjem ikkje for dommen, men har gått frå døden til livet». (Joh 5,24)

Helsing Gunstein Innvær, frå Alvsvåg. Gift med ei flott dame frå Ålesund. Bur i Oslo der eg studerer teologi og misjon. Tenkjer å arbeida som misjonær.

Februar

Søndagens tekst denne veka:

36 Ein av farisearane bad Jesus eta hos seg. Og han gjekk inn i huset til farisearen og tok plass ved bordet. 37 No var det ei kvinne der i byen som levde eit syndefullt liv. Då ho fekk vita at Jesus låg til bords hos farisearen, kom ho dit med ei alabastkrukke med dyr salve. 38 Ho vart ståande bak Jesus, nede ved føtene, og gret. Så tok ho til å fukta føtene hans med tårene og tørka dei med håret sitt. Ho kyste føtene hans og smurde dei med salven. 39 Då farisearen som hadde bede han heim, såg det, tenkte han med seg: «Var denne mannen ein profet, visste han kva slag kvinne det er som tek i han, at ho lever eit syndefullt liv.»
    40 Då tok Jesus til orde og sa til farisearen: «Simon, eg har noko å seia deg.» «Tal, meister», svara han. 41 Jesus sa: «To menn stod i skuld til ein som lånte ut pengar. Den eine var skuldig fem hundre denarar, den andre femti. 42 Men då dei ikkje hadde noko å betala med, ettergav han dei begge skulda. Kven av dei vil halda mest av han?» 43 «Den han ettergav mest, tenkjer eg», svara Simon. «Du har rett», sa Jesus. 44 Så vende han seg til kvinna og sa til Simon: «Ser du denne kvinna? Eg kom inn i ditt hus; du gav meg ikkje vatn til føtene mine, men ho fukta dei med tårer og tørka dei med håret sitt. 45 Du helsa meg ikkje velkomen med eit kyss, men ho har ikkje halde opp med å kyssa føtene mine heilt frå eg kom inn. 46 Du salva ikkje hovudet mitt med olje, men ho smurde føtene mine med velluktande salve. 47 Difor seier eg deg: Dei mange syndene hennar er tilgjevne, difor har ho vist stor kjærleik. Men den som får tilgjeve lite, elskar lite.» 48 Så sa han til kvinna: «Syndene dine er tilgjevne.» 49 Då tok dei andre gjestene til å tenkja med seg: «Kven er han, som jamvel tilgjev synder?» 50 Men Jesus sa til kvinna: «Trua di har frelst deg. Gå i fred!»

Luk 7,36-50

Kva betyr nåde? Og kva gjer nåden med oss? I møtet med kvinna i Simons hus utviser Jesus nåde på ein måte som gjer den forståeleg for oss. Eit selskap hos ein farisear blir avbrote av at det kjem inn ei kvinne som folket såg på som svært syndefull. Ho opnar ei krukke med ein svært kostbar salve, og heile huset blir fylt av godlukt. Så begynner ho å smørja inn føtene til Jesus og tørkar dei etterpå med håret sitt. Jesus tek i mot kvinna og det ho gjer for han. Eg kan sjå ho for meg der ho set og gret ved Jesu føter. Jesus skjønar at livet verkeleg er vanskeleg for kvinna, det er utleverande å leggja seg ned ved nokon sine føter og gråta. Jesus gjorde tårene til noko betydningsfullt og vakkert. Lengten til kvinna var ordlaus, men likevel fann ho han som kunne gje henne fred.

Dette er nåde; kvinna kom inn i Simons hus med bøygd hovud, men kan gå ut med løfta hovud, med fred i hjarta. Ho er blitt oppreist og tilgitt.

Nåde er at Jesus tek i mot oss sjølv om me kjem utan å klara å finna orda eller har mot til å seia dei fram. Nåde er at Jesus vil oss vel.

Kva gjer nåden med oss? Jesus sa: «Dei mange syndene hennar er tilgjevne, difor har ho vist stor kjærleik.» Då folket stilte Jesus kritiske spørsmål fortsette Jesus med å seia dette til kvinna: «Trua di har frelst deg. Gå i fred!»

Ein fin måte me kan bli minna om Jesu nåde og fred, finn me i 1. Kor 1,3:

Nåde vere med dykk, og fred frå Gud vår Far og Herren Jesus Kristus! Amen.

God helg! Helsing Laila Hansen Røksund

Januar

Hei⚘
Det er fortsatt usikkert kva tid me kan få lov til å samlast på bedehuset. Me har derfor lyst å utfordre oss sjølv til å starte opp med nokre digitale sendingar frå bedehuset vårt. Søndag 24.januar kl 19, kan du følgje sendinga via Gilje bedehus si facebook-side eller inne på www.giljebedehus.net.
Då skal Marit H. Ådnanes ha andakt, Simon Madsen spele piano, og fleire lokale songarar delta. Me gler oss
Me vil også fortsetje med "God helg-helsing" kvar månad på nett, og søndagsskulen sine innlegg på enkelte søndagar.
Fellesskapet med andre kristne er med på å styrke og bevare oss som kristne. I ei tid når det å møtast ikkje er sjølvsagt, vil eg minne om eit løfte i Bibelen, 5.Mos. 31,6:
"Herren sjølv skal gå framfor deg. Han skal vera med deg. Han sviktar deg ikkje og går ikkje frå deg. Ver ikkje redd og mist ikkje motet"
Han ser deg, og ønskjer å vera deg nær
God søndag frå Ingerid⚘

Desember

Av og til skjer det uventende ting med oss som snur hele livet vårt på hodet. Mennesker vi er glad i, blir syke. Mennesker vi ønsker å ha med oss for alltid, blir plutselig borte. Jobben vi elsker, mister vi og dagene gir ikke samme mening. En koronapandemi gjør det vanskelig å håpe, og å se fremover. I alle disse periodene av livet, kan det være vanskelig å stole på Gud. Selvom vi vet hvem han er, kan det være vanskelig å se det. Likevel kan vi lese gjennom hele Bibelen løfter som Gud har gitt til oss mennesker, som bekrefter og stadfester at det er HAN vi kan stole på, det er han vi kan vende oss til. Uansett omstendigheter, uansett tid på døgnet, uansett hva vi føler og tenker. Vi er heldige som får tro på en Gud som tåler hele oss, også de dagene vi kan synes det er vanskelig å stole på han.
 
Derfor ønsker jeg i dag å minne oss på 6 gode grunner til hvorfor vi kan stole på Gud.
 
<3 Han kjenner deg med navn. Jesaja 43:1 sier: Og nå, så sier Herren, som skapte deg, Jakob, som dannet deg, Israel: Frykt ikke! Jeg har gjenløst deg, kalt deg ved navn, du er min.
 
<3 Han vil kjempe for oss. 2 Mosebok 14:14 forteller oss at " Herren skal stride for dere, og dere skal være stille."
 
<3 Han tenker på deg. Dette får vi bekreftet i Salme 139:16. «Da jeg bare var et foster, så dine øyne meg. I din bok ble de alle oppskrevet, de dagene som ble fastsatt da ikkje én av dem var kommet.»
 
<3 Han har en plan for deg. I Jeremia sier Herren «For jeg vet de tanker jeg har om dere, sier Herren. Det er fredstanker og ikke tanker til ulykke. Jeg vil gi dere fremtid og håp.»
 
<3 Han er vår tilflukt. Salme 62:6-8: Bare i håp til Gud vær stille, min sjel, for fra ham kommer mitt håp. Han alene er min klippe og min frelse, min borg. Jeg skal ikke rokkes. Hos Gud er min frelse og min ære, min sterke klippe, min tilflukt er i Gud.
 
<3 Han er alltid med deg. Matteus 28. «Og se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende!"
 
God helg!
Helsing Vilde Tvenning Mæland

November

Det er mange i dag som slit med tunge og vanskelege ting igjennom livet, både med jordiske ting og i det åndelege livet. For ein kristen kan det komma mørke og tvil, og mismotet sig inn i sjela. Og når det vert slik for oss som det står i sangen (sangboka nr. 442): «Når all min misgjerning så stor og så svær, meg sier at jeg ingen barnerett har», og du fortvilar og spør: Kva er vegen ut av dette mørke? Og du ser at dette kan du ikkje komme ut av sjølv. Les då vidare i sangen: «Da roper det navnet så høyt i min sjel, at blodet, ja blodet har allting gjort vel». Og i tru til dette evangeliet blir du løyst ut i frihet, frelst.

«Når djevelen sier: Du er ikkje så at nåden i Kristus deg tilhøre må. Da roper det navnet: Men slik er dog jeg, at jeg tar imot selv en synder som deg». Les heile sangen nr. 442 i Sangboka.

Tenk at Jesus vil ta imot syndarar, slik du og eg er etter syndefallet, og kle oss i si rettferds drakt, som er utan flekk og lyte, heilt fullkommen. Det er Jesu verk åleine. Frelsa er ferdig, me kan ingenting gjera, men i tru får me ta imot denne gåva, av nåde.

Vi synd og nåde bytter og jeg er Jesu brud. Luther seier at dette er eit salig bytte. Då kan me syngja: «Alltid salig, om ei alltid glad, fer eg vegen heim til Sions stad. Om min Frelsar syng eg glad mitt kvad: Han har gjort meg salig».

Måtte me få kvila i dette nåderike evangeliet, både i mørke og lyse dagar. Og vår bønn må vera at Guds ord blir forkynt klart og reint til frelse for vårt folk.

God helg

Helsing Nora Mæland

Oktober

Funderingar 

Gjekk dåke og funderte, tenkte på ting når dåke var små?

Eg gjorde!

Meitemarken – og dei små knallraude krypa i åkeren når me tok opp potetene - heilt reine i den skitne molda?

Kvit mjølka av grønt gras - strandnelliken  på mest nakne berg, vevkjerringa sine fantastiske nett.

Dette – og tusen andre ting lurte eg på som barn – og gjer det enno!

Mykje kan sikkert forklarast, men eg trur på ein skapar som har skapt og sett alt i system. Når eg ser dette, frå det endelause universet til den minste detalj, anar eg at Guds kjærleik til oss må vera ufatteleg stor.

Me menneska rotar det ofte til, i forhold til Gud og kvarandre, og me har vel ikkje fare så klokt fram med skaparverket me er sett til å forvalta.

Likevel innbyr Gud oss til seg, til ei forandring som ikkje kan forklarast med fysiske lover:

Jes. 1, 18: Kom, lat oss gjera opp vår sak! seier Herren. Om syndene dykkar er som purpur, skal dei bli kvite som snø, om dei er raude som skarlak, skal dei bli kvite som ull. 

1.Joh. brev. 4,10-11: Ja, dette er kjærleiken, ikkje at vi har elska Gud, men at han har elska oss og sendt sin eigen Son til soning for syndene våre.

Mine kjære, har Gud elska oss så, då skuldar òg vi å elska kvarandre.

Denne innbydinga, kjærleiken som Gud gjev tilbyd oss – det Bibelen kallar NÅDE – kan me godt gje oss tid til å fundere på - og ta imot.

Eg lurer no litt på om ikkje desse fire bokstavane N-Å-D-E, har noko å sei for korleis me ser på kvarandre òg!

 

God helg!

Mvh Norvald Ådnanes

September

Jesus sin seier er vår seier

 

Joh. 6,39-40: «Og det han vil,han som sende meg, er at eg ikkje skal mista nokon av alle dei han har gjeve meg,men reisa dei opp på den siste dagen. For det vil Far min, at kvar den som ser Sonen og trur på han,skal ha evig liv, og eg skal reisa han opp på den siste dagen»

Ein gong vart det rive eit stort lagerhus på kaien i Oslo. Rivinga vart filma og vist som eksempel på kor flinke rivingsekspertar er. Dei hadde plassert dynamitt på mange strategiske punkt. Då dei sette i gang eksplosjonen med å trykke på ein knapp, berre sank heile den store bygningen på mange etasjar saman. Den sank rett ned i ei stor støvsky.

Dette kan vera eit bilde på kor brutal døden kan koma. Me veks opp og utviklar oss med mykje omsorg og arbeid gjennom mange år, akkurat som eit digert pakkhus treng mykje tid og planleggjing med å byggjast. Så blir me vaksne og får våre oppgaver i livet, slik pakkhuset hadde sine funksjonar gjennom mange år. Så på eit øyeblikk kan døden riva oss ned, slik pakkhuset sank saman på få sekundar. Alt er brått slutt !

Seinare vart denne rivingsfilmen vist i sakte kino baklengst: Ein stor grushaug byrjar så vidt å lea på seg. Det blir etter kvart ei stor støvsky over den. Opp av støvskya reiser det seg langsomt ein bygning steg for steg oppover til alle etasjane er på plass og heile bygningen er intakt igjen. Ingen ting mangla.

Ein som såg denne filmen skriv: «Då såg eg Guds smil og høyrde Guds preken om kva som skal skje med den som har trua på Jesus Kristis levande i seg» Om livet detter i grus – døden inntreffer, skal det reisa seg igjen. Jesus sitt liv på jorda sluttar av som ein slik baklengst film. Då alt såg ut til å vera lagt i grus, stod han lys levande opp av grava med ein evighet i glede framfor seg. Han kom ut av døden med makt og myndighet til å gi den same «baklengsfilmen» virklighet for alle som trur på han.

Det er Jesus sjølv som seier dette, til alle oss som synest me er uverdige for Himmelriket, til alle oss som kjempar med tru og tvil , til alle oss som ikkje synest me har noko å stilla opp med når livet raknar: « Den som ser Sonen og trur på han,skal ha evig liv, og eg skal» – ja nettopp!- «reisa han opp på den siste dagen»

 

Ha gode dagar folkens i trua på Jesus, bibellesing og bøn !

 

Venleg helsing

Lars Gunnar Ersland

 

 

 

 

 

 

 

Direkte sendiger frå Lyngdal bibelcamp : https://www.facebook.com/bibelcampen/ 

 

http://www.nrk.no/andakten/1.12014031